IJzeren Rijn

1830-1839

In 1830 scheidde België zich af van het verenigde koninkrijk dat naast België ook Nederland en Luxemburg omvatte. De Nederlandse provincie Limburg koos voor België, alleen Maastricht bleef nog bij Nederland. Deze situatie zou duren tot 1839. Gedurende deze periode zocht België naar een verbinding met het Duitse Rijnland om haar industriële producten te kunnen afzetten. De eerste IJzeren Rijn werd gerealiseerd door het Maasdal en door de Ardennen, buiten Nederland om. In Duitsland sloot de lijn aan op de spoorlijn naar Keulen.

1839

De Nederlandse provincie Limburg bleef echter niet bij België. Limburg kwam weer bij Nederland toen het Verdrag van Londen, het Scheidingsverdrag van 1839, werd getekend. Alhoewel België op dat moment geen behoefte had nog een spoorlijn door Nederland aan te leggen, werd in het verdrag de clausule opgenomen dat België gerechtigd was een spoorverbinding tot stand te brengen van Antwerpen naar het Duitse Rijnland via de Nederlandse provincie Limburg.

1879

Na veel politiek geharrewar werd in 1879 een nieuwe IJzeren Rijn in gebruik genomen: de spoorlijn Antwerpen – Herentals – Mol – Neerpelt – Weert – Roermond – Herkenbosch – Wegberg – Monchengladbach. De Duitsers noemden de lijn de ‘Baumwolle-Bahn’ omdat over deze lijn katoen werd aangevoerd voor de textielindustrie in Monchengladbach en Krefeld. Als spoedig werd de lijn geheel dubbelsporig.

1914-1940

Tijdens de eerste wereldoorlog besloot Nederland de IJzeren Rijn te sluiten voor het Duitse verkeer. Na de eerste wereldoorlog bleven de verhoudingen tussen Nederland en België ernstig verstoord. Nederland maakte het de Belgische handel erg moeilijk door bijvoorbeeld hoge doorvoertarieven te vragen voor het transport over den IJzeren Rijn. Ook werd het tweede spoor, met uitzondering van het stuk Roermond – Weert, gesloopt.

1940-2000

De IJzeren Rijn werd gedurende de tweede wereldoorlog weer in gebruik genomen door de Duitsers. Zelfs het dubbelspoor werd hersteld. Aan het eind van de oorlog werd de spoorlijn volledig vernield, maar de Amerikanen en Engelsen hadden de lijn zo hard nodig dat zij de dubbelsporige lijn hebben herlegd. Na de oorlog werd het tweede spoor door Nederland gedemonteerd. De IJzeren Rijn werd over de volle lengte tot in de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt. Belangrijk was het vervoer van vrachtauto’s per trein omdat het traject via de Montzenlijn (een lijn pal onder de Nederlandse grens) voor dit vervoer onmogelijk was door te lage tunnels. Maar de tunnels werden aangepast en in 1991 werd het gedeelte Roermond – Dalheim voorgoed gesloten.

2000- ?

De IJzeren Rijn is opnieuw in de belangstelling komen te staan omdat het tekort aan vrachtwagenchauffers en het vastlopen van het ‘gewone’ wegverkeer een groei van het goederenverkeer per trein vereist. Vandaar dat België de IJzeren Rijn opnieuw in gebruik wil nemen. In Nederland stuit dit op bezwaren onder andere omdat een gedeelte van het traject door het nationaal park De Meinweg loopt.

Zonder het nationaal park zouden er inmiddels al vele zware goederentreinen afkomstig van de Antwerpse haven, dwars door Midden-Limburg richting Ruhrgebied rijden. Wanneer het traject lopende door het nationaal park gereactiveerd zou worden, zou het gebied over een afstand van meer dan vijf kilometer worden doorsneden. Dit is aanleiding geweest voor het opstellen van een milieu-effect-rapportage (MER) en voor het bestuderen van alternatieven.

De IJzeren Rijn: ” Effecten op flora en fauna”

Aan onderzoeksbureau Alterra is opdracht gegeven om te onderzoeken wat de effecten zijn bij het weer in gebruik nemen van de IJzeren Rijn. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt tussen:

1. het permanent in gebruik nemen van het tracee door De Meinweg met 43 goederentreinen per dag met een snelheid van 80 km per uur
2. het tijdelijk in gebruik nemen van het tracee met 15 treinen per dag met een snelheid van 40 km per uur

Bij beide mogelijkheden is er van uitgegaan dat er geen spoorverdubbeling plaatsvindt. Bij permanent in gebruik nemen zijn ook de opties met en zonder geluidsschermen onderzocht.

Bij het onderzoek werden 11 diersoorten betrokken:

1. 2 amfibieen: de rugstreeppad en de kamsalamander
2. 3 reptielen: de adder, de gladde slang en de zandhagedis
3. 5 vogels: de zwarte specht, de wielewaal, de roodborsttapuit, de nachtzwaluw en de blauwborst
4. 1 zoogdier: de das

Enkele effecten bij het permanent in gebruik nemen:

1. de duurzaamheid van de amfibieenpopulaties zal afnemen ten gevolge van barrierewerking en sterfte
2. worden er niet doorlaatbare geluidsschermen geplaatst dan worden de drie onderzochte reptielensoorten gefragmenteerd waardoor de populaties in duurzaamheid af gaan nemen: ten zuiden van het tracee zal de adder verdwijnen en de gladde slang zal helemaal uit het gebied verdwijnen; bij doorlaatbare geluidsschermen zullen deze effecten niet optreden
3. zonder de plaatsing van geluidsschermen zal circa 21% van de leefplek van de onderzochte vogelsoorten worden verstoord; indien er wel schermen geplaatst worden zal nog altijd zo’n 15% van de vogels worden verstoord
4. zonder geluidsschermen neemt ook de populatie van de das af als gevolg van sterfte door aanrijdingen; met geluidsschermen wordt de populatie door de barrierewerking ervan in tweeen gesplitst waarbij de deelpopulatie ten zuiden van de spoorlijn zal uitsterven

Een tijdelijk in gebruik nemen van het tracee, mits beperkt tot een periode van 5 jaar, zal behalve het al eerder genoemde efffect op vogels, geen onomkeerbare aantasting tot gevolg hebben.
Al met al mag geconcludeerd worden dat reactivering van de IJzeren Rijn door De Meinweg ernstige en onomkeerbare schade zal aanbrengen aan de natuur. Het permanent in gebruik nemen van het historisch tracee brengt zelfs dusdanige negatieve effecten met zich mee dat deze strijdig moeten worden geacht met de toetsingscriteria volgens de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen.